C931棘轮弹出式喷头50mm(2 ") 15 '可变弧喷嘴(VAN) 0~360度
C933棘轮弹出式洒水喷头100mm(4 ") 15 '可变弧喷嘴(VAN) 0~360度
C935棘轮弹出式洒水喷头150mm(6”)可变弧喷嘴(VAN) 0~360度
C932脉冲弹出式喷水灭火系统(全循环或部分循环)(低压和高压操作)