C15协和式洒水喷头
C16风扇洒水车玫瑰大与迷你魔杖
C17风扇洒水车玫瑰大
C18风扇喷头玫瑰小
C19植物扇洒水喷头与关闭和钉
C21花卉花洒玫瑰4”
C22长喷嘴喷头
C24TFS火焰作用喷灌机与风扇玫瑰
C25杠杆作用洒水喷头
C25LFS杠杆作用式风扇玫瑰洒水喷头
Flora杠杆作用喷嘴洒水喷头
C726植物软喷淋喷头
C27 Flora 5型喷头
C727 Flora 6型喷头
C828 Flora 8型喷头
C928 Flora 10型喷头